Viitteet 31627-31646 / 126280

  • Infrahankkeen tietomallipohjaisen kustannuslaskennan edellytykset ja kustannusarvion luotettavuuden mittaaminen 

   Pehkonen, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Infrarakentamisessa tietomallinnus on lisääntynyt, mutta määrä- ja kustannuslaskentaa tehdään vielä paljon poikkileikkausperusteisesti. Tässä työssä selvitettiin, onko infrarakentamisen suunnittelussa mahdollista siirtyä ...
  • Infrahankkeen viestintäsuunnittelu 

   Vesterinen, Santtu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tutkittiin viestintää sovellettuna infrarakennushankkeisiin. Lisäksi tutkittiin viestinnän teoriaa ja merkityksiä niin case-kohteena toimivana Hamina-Vaalimaa-elinkaarihankkeessa kuin ...
  • Infrahankkeiden ohjeistus ja kehitys – pilotti Espoon kaupungille 

   Norring, Marialina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön pohjana on Espoon kaupungin ja Pöyry Finland Oyn yhteinen pilottihanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa ohjeistusta infahankkeille koskien tarkemittauksia ja toteumamallin tuottoa. Lisäksi ohjeistus ...
  • Infrahoidon seurantajärjestelmien optimointi Kokkolan alueurakassa 

   Hongell, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja teiden kunnossapidon käytössä olevien seurantajärjestelmien ongelmiin ja selvittää mahdollisuuksia tehostaa työntekoa nykyisin käytössä olevilla järjestelmillä. Lisäksi ...
  • Infralaitoksen huoltokirjamallin kehitysprojekti 

   Ylänne, Susan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Infran rakennushankkeiden yhtenä osana on valmistumisen yhteydessä kiinteistön omistajalle luovutettava kiinteistökohtainen huoltokirja. Huoltokirja on asiakirjakokonaisuus, joka sisältää mm. kiinteistön rakentaja ...
  • Inframallin tiedonhallinta tarjouslaskennassa 

   Äikäs, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Inframallinnus on kiihtynyt viimevuosina hurjalla vauhdilla, mutta niiden hyödyntäminen on usein tehotonta. Paremmalla tiedonhallinnalla inframalleista voidaan saada enemmän irti ja tehostaa omaa työympäristöä. Tässä työssä ...
  • Inframallipohjainen koneohjaus laadunvarmistuksen työkaluna 

   Helin, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tietotekniikan, laitteiden ja järjestelmien nopea kehittyminen ovat saaneet aikaan suuren muutoksen konservatiivisena pidetyn infrastruktuurirakentamisen parissa. Työtä tehdään yhä enenevässä määrin automaatiota ja viimeisintä ...
  • Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012 

   Paakkari, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kun Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalvelut alkoi kehittää toimintaansa ja siirtyi hankkimaan suunnittelukokonaisuuksia ulkopuolisilta konsulttitoimistoilta, ilmeni tarve suunnitteluttamisen ...
  • Infraomaisuuden hallinnan tila ja kypsyysmalli : Case Espoon kaupungin Tekninen keskus 

   Metsävuo, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön aiheena oli laatia Espoon kaupungin Tekniselle keskukselle selvitys sen omaisuuden hallinnan tilasta. Selvitystä varten laadittiin infraomaisuuden hallinnan kypsyysmalli, jonka tuloksia vertailtiin organisaation ...
  • Infraprojektitiedon hallinta 

   Vesa, Anna-Elisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yrityksissä käytettävät projektihallinnan työkalut ja dokumenttien hallintajärjestelmät auttavat optimoimaan toimintaa ja parantamaan työn laatua. Infraurakoissa dokumentteja kertyy runsaasti urakan tarjouspyyntövaiheesta ...
  • Infrapuna-anturien soveltuvuusselvitys maanpinnan lämpötilaminimien mittaamiseen 

   Savisaari, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Ilmatieteen laitokselle, mikä neljästä vertailuun otetusta infrapuna-anturista soveltuu parhaiten maanpinnan yön minimilämpötilan mittaamiseen. Selvitystyön perimmäinen kysymys ...
  • Infrapunakypäräpuhelin 

   Kivinen, Raimo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Infrapunalämpökäsittely kuivatusviiralle 

   Salo, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön teettäjänä oli Valmet Fabrics Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia, vaurioittaako infrapunalämpökäsittely kuivatusviiroja ja heikentääkö se niiden hydrolyysinkestoa. Opinnäytetyön testit rajattiin koskemaan ...
  • Infrapunalämpömittausten käyttö turvalasin valmistuksessa 

   Raitmaa, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Infrapunapussin käyttö urheilijan palautumisen apuna 

   Marttinen, Heidi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Erilaiset palautumismenetelmät ovat nousseet urheilijan arkeen palautumisen nopeu-tumiseksi. Infrapunapussi on yksi uusimmista keinoista palautumisen tehostajana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli seurata infrapunapussin ...
  • Infrapunaspektrometria : ATR tekstiili- ja vaatetustekniikassa 

   Viljakainen, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee FT-IR-laitteistoa, johon on liitetty ATR-lisäosa. Työssä pohditaan laitteiston soveltuvuutta tekstiili- ja vaatetustekniikan alalle. Tutkimuksessa kasataan Materiaalitekniikan, tekstiili- ja ...
  • Infrapunasäteilyn tulosuunnan ilmaisin 

   Moilanen, Tuomo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön tarkoituksena oli rakentaa laite, jolla voitaisiin havaita infrapunasäteilyn tulosuuntaa. Työ oli tutkimus- ja suunnittelutyötä. Laitteen tunnistaessa lämpösäteilyä, tunnistus suunta ilmaistaan lcd-näytöllä. ...
  • Infrarakentamisen ja kaivannaisalan työnjohtokoulutuksen soveltuvuus työelämään 

   Kokkonen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma (2009–2012), joka suuntautui infrarakentamiseen ja kaivannaisalaan, soveltuu työelämään. Tutkintonimike oli rakennusmestari ...
  • Infrarakentamisen palo-ovien kustannuslaskenta ja hankinta rakennusyrityksessä 

   Säntti, Anna-Stina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä tutkittiin YIT Rakennus Oy Rakennustekniset työt -yksikön palo-ovien hankintaa ja kustannuslaskentaa. Kaupan kansainvälistymisen myötä ja yrityksen kilpailukyvyn takaamiseksi ulkomaisten hankintojen määrä ...
  • Infrarakentamisen tietomallinnus urakkalaskennan apuna 

   Pitko, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää mitä infrarakentamisen tietomallinnus-ohjelmistoja Suomessa on käytössä ja niiden tarjouslaskentaan liittyviä ominaisuuksia. Työssä testattiin Novapoint-mallinnusohjelmiston ...