Viitteet 127953-127972 / 128048

  • ”Öitten jälkeen reilut vapaat” : Kokemuksia sosiaalialan yötyöstä Seinäjoen alueella 

   Karvonen, Mira; Nikkola, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokevatko yötyötä tekevät henkilöt työn vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiinsa, elämän ennakoitavuuteen ja vapaa-ajan viet-toon. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää onko työssä ...
  • Öjan saariston historialliset rakennukset 

   Mustonen, Jouni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Öja on saaristoalue Pohjanlahdella, ja sen kaksi kylää kuuluvat nykyiseen Kokkolan kaupunkiin. Erilaiset hallinnolliset seikat, saariston eristyneisyys ja toisaalta merenkulkuyhteydet ovat vaikuttaneet alueen kehitykseen. Öjassa ...
  • Ökad patientsäkerhet genom självhävdelse : En systematisk litteraturstudie 

   Peltola, Jimmy (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Syftet med denna studie är att öka förståelsen för självhävdelsens betydelse för patientsäkerhet och teamarbete. De två forskningsfrågorna är: 1. Vad har ett självhävdande beteende för verkan på patientsäkerheten? 2. Vad ...
  • Öljy-ilmavoitelun soveltaminen Ruukki Raahen tehtaalla 

   Virsiheimo, Pekka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty Rautaruukki Oyj:n toimeksiannosta. Työn aiheena on öljy-ilmavoitelun soveltaminen Ruukki Raahen tehtaalla. Raahen tehtaalla käytetään teräsaihioiden valamiseen kolmea jatkuvavalukonetta, joiden ...
  • Öljy-yhdisteillä pilaantuneen maan mikrobiston analysointi DNA-menetelmillä 

   Puttonen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa Helsingin yliopiston TELMI-nimistä hankekokonaisuutta, joka koostuu Suomen luonnonvarainsäätiön rahoittamasta projektista ”Ympäristömyrkkyjä hajottavien eliöiden jalostaminen tehostetun luonnonvalinnan ...
  • ÖLJY-YMPÄRISTÖISSÄ ESIINTYVIEN RIKKIVETYÄ TUOTTAVIEN BAKTEERIEN OSOITUSMENETELMÄN KEHITYS JA OPTIMOINTI. 

   Utriainen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kemira Oyj:n tutkimuskeskuksessa Espoossa. Työn tarkoituk-sena oli kehittää edullinen, nopea ja luotettava menetelmä sulfaattia pelkistävien bakteerien osoittamiseksi keinotekoisesta merivedestä ...
  • ÖLJYANALYYSIEN HYÖDYNTÄMINEN LAIVAKÄYTÖSSÄ 

   Lehtonen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä esitellään ja analysoidaan alusympäristössä yleisimmin käytettyjä öljyjä sekä perehdytään öljyn kunnonvalvontaan eri menetelmin. Tavoitteena oli muodostaa kokonaisuus, jonka avulla myös asiaan perehtymätön ...
  • Öljyanalyysilaitteiston järjestelmäkuvaus 

   Siponen, Sakari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Lapin ammattikorkeakoulun teollisuus ja luonnonvarat Kemin TKI:n käynnissäpidon tutkimukselle. Opinnäytetyön aiheena oli öljyanalyysilaitteiston järjestelmäkuvaus. Aikoinaan Kemi-Tornion ...
  • Öljyaseman sähkönsyötön uudelleensuunnittelu 

   Åman, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tehtiin suunnittelutyö Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokselle öljyaseman paloturvallisuuden parantamiseksi. Työn tavoitteena oli löytää erilaisia ratkaisutapoja öljyaseman paloturvallisuuden ...
  • Öljyhampunsiemenen kuorintaprosessi : Prosessin kehittämismahdollisuudet 

   Ahokas, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia öljyhampunsiemenen kuorintaprosessin tehostamiseen yrityksessä. Teoriaosaan on koottu tietoa hampusta (Cannabis sativa), erityisesti suomalaisesta Finola-öljylajikkeesta ...
  • Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maan kunnostus lihaluujauholla 

   Surakka, Mea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Karkeiden arvioiden mukaan Suomessa on yli 10 000 jollakin haitta-aineella pilaantunutta aluetta. Kaikista eniten alueita pilaa huoltamotoiminta, josta maaperään voi päästä polttoaineita ja öljyjä. Useat pilaantumistapaukset ...
  • Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperänäytteen biokunnostuksen menetelmävertailu 

   Ruhanen, Marika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Öljyhiilivetyindeksin määritys vesinäytteistä - menetelmän validointi 

   Kartseva, Lioubov (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä laaja validointi öljyhiilivetymenetelmälle vesinäytteille uudella GC-FID-laitteella, jossa oli käytössä suoraan kolonniin näytteensyöttö. Validoinnissa tutkittiin menetelmän mittausalueen ...
  • Öljyhiilivetyjen määrittäminen maanäytteestä kenttätesteillä 

   Lappalainen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kenttäanalyysimäärityksen tulokseen vaikuttavia osa-tekijöitä eriteltynä vaiheittain näytteenoton, näytteen esikäsittelyn, kenttäanalyysimäärityksen sekä laboratorioanalyysin ...
  • Öljyisen jätteen välivarastointi suuren alusöljyvahingon torjunnassa Saaristomerellä 

   Koskinen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia öljyisen jätteen välivarastointimahdollisuuksia Saaristomerellä tapahtuvan suuren alusöljyvahingon torjunnan yhteydessä. Työn alkutilanteena oli Saaristomerellä tapahtuvan ...
  • Öljyisen kaluston puhdistus ja huolto suuressa alusöljyvahingossa 

   Kinnunen, Janne; Lajunen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II –hankkeen toimeksiannosta. Tarkoituksena oli luoda toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation aikaisesta puhdistus- ja huoltotoiminnasta rannikon öljyntorjunnasta ...
  • ÖLJYISEN VEDEN PILSSIVESISEPARAATTORI / MARPOL 73/78 

   lehtomäki, jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä käsitellään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen estämistä ja selvitetään, miksi öljypäästöt ovat merelliselle ympäristölle vaarallisia, sekä pilssivesiseparaattorin toimintaa ja periaatteita, kansainvälisiä ...
  • Öljykankaisen asun konservointi Ahvenanmaan merenkulkumuseon kokoelmista 

   Hannusas, Susan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteen aiheena on öljykankaisen asun konservointi näyttelyyn Ahvenanmaan merenkulkumuseon kokoelmista. 1900-luvulle ajoitettuun asuun kuuluvat perämiehen takki, tuntemattoman henkilön olkainhousut ja merimiehen ...
  • Öljykattilan optimointi 

   Lehtinen, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli Nakkilassa sijaitsevan taloyhtiön öljylämmitys. Taloyhtiön öljylämmitys oli sama naapurin taloyhtiön kanssa, mutta naapuri vaihtoi öljylämmityksen maalämpöön. Työn tavoitteena oli tutkia ...
  • Öljyllä pilaantuneen maaperän riskinarviointi 

   Pitkänen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin Haapamäen yhtenäiskoulun alueen maaperään jääneiden pilaantuneiden maiden ympäristö- ja terveysriskejä tarkasteleva kohdekohtainen riskinarviointi. Pilaantuneita maita oli jäänyt maaperään ...