Uusimmat viitteet

 • Forssan seudun kuntien WFS-rajapintojen julkaiseminen - osoite- ja rakennustiedot maailmalle 

  Laajalehto, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on seudullinen paikkatiedon kehitysprojekti, jossa oli mukana kuusi eri kuntaa: Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten näiden kuntien ...
 • Toimivalta suunnittelutarveratkaisuissa ja poikkeamispäätöksissä Jyväskylässä 

  Pellinen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylässä toimivalta poikkeamispäätöksissä ja suunnittelutarveratkaisuissa on delegoitu kaupunkirakennelautakunnalle. Lautakunta on osittain delegoinut toimivaltaa viranhaltijalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ...
 • Maankäyttösopimuskäytännöt keskisuurissa kaupungeissa 

  Autio, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kunnilla on elinkelpoisuutensa ja itsenäisyytensä säilyttääkseen lähes poikkeuksetta tavoitteena asukasluvun kasvattaminen tai ainakin sen pitäminen vähintään entisellään. Tähän tavoitteeseen päästäkseen tulee kunnalla ...
 • Kansallisten INSPIRE-ilmaliikenneverkko-aineistojen tuottaminen 

  Ranta, Pirjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kansalliset INSPIRE-ilmaliikenneverkkoaineistot tulee tuottaa direktiivin edellyttämässä määräajassa marraskuuhun 2017 mennessä. Ilmaliikenneverkkoaineistot ovat osa liikenneverkot-tietotuotetta, jonka tuottamisesta päävastuu ...
 • Paikkatiedon hyödyntäminen liikenteen päästöriskien ja asumiseen soveltuvien alueiden arvioinnissa ilmanlaadun kannalta 

  Saarelainen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvä ilmanlaatu on tärkeä osa terveellistä elinympäristöä. Samalla kuitenkin joudutaan kaavoittamaan yhä haasteellisemmille paikoille. Maankäytön suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla on tärkeä osa, kun halutaan ...
 • Asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset sopimukset Jyväskylässä 

  Kolehmainen, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin Jyväskylän kaupungin käyttämää asemakaavoitukseen liittyvää maapoliittista sopimusympäristöä. Asemakaavoitukseen liittyen kunnat voivat solmia sopimuksia, jotka usein liittyvät kaavoituksen ...
 • Sähköisen rakennuslupahakemuksen asiakashyöty kuntanäkökulmasta 

  Siitari, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköisen rakennuslupahakemuksen asiakashyöty kuntanäkökulmasta, Lupapiste-palvelussa. Tutkimuksessa vertailtiin perinteistä paperilla toimitettavaa rakennuslupahakemusta ...
 • Selvitys suurten kaupunkien maapoliittisista periaatteista 

  Lehto, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valtakunnallisesti kuntien viime vuosina tiukentuneet taloudelliset tilanteet ja tavoitteet vastata paremmin tulevaisuuden tuomiin haasteisiin ovat saaneet aikaan, vuosina 2007–2016 yhteensä 75 kuntaliitosta. Tässä ...
 • Espoon suunnittelutarveratkaisuperiaatteet 

  Valtonen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Espoon kaupungin nykyisten lupakäytäntöjen tueksi on toivottu havainnollista ja tarkentavaa ohjeistusta yleiskaavatyön ollessa vielä keskeneräinen. Tutkimuksen tavoitteena oli laatia tarkennetut periaatteet Espoon pohjois- ...
 • Pientalotonttien maanvuokrasopimusten uusiminen Espoossa vuosina 2021–2029 

  Virta, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä vuosien 2021 ja 2029 välillä päättyvien pientalotonttien maanvuokrasopimusten uusimiseen Espoossa. Vuonna 2021 Espoon kaupungilla päättyy 66 pientalotontin vuokrasopimusta, jotka ovat ...
 • Laserkeilaimen soveltuvuus varastosäiliön tilavuuskalibrointiin 

  Asikainen, Juha-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten laserkeilausmittausjärjestelmää voitaisiin parhaimmillaan hyödyntää tilavuuskalibroinnissa. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, kuinka markkinoilla oleva Trimblen kehittämä ...
 • Verkkotietojärjestelmän hyödyntäminen kaukolämpöverkon suunnittelussa ja kunnossapidossa 

  Virtanen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää kaukolämpöverkoston suunnittelussa, kunnossapidossa ja dokumentoinnissa käytössä olevan Trimble NIS verkkotietojärjestelmän nykytilaa ja selvittää voitaisiinko järjestelmää ...
 • Maankäyttösopimusten toteutuminen ja sopimusten seuranta Helsingin seudulla 

  Rouhiainen, Anna-Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä työssä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten maankäyttösopimukset toteutuvat ja miten niiden toteutumista seurataan Helsingin seudun kunnissa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitkä ovat kuntien ...
 • Lunastusmenettelytapojen yhdenmukaistaminen : Maanmittauslaitos 

  Ropponen, Saija-Mariia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tulkinnan vaikeuksia maanmittaustoimituksia tekevillä toimitusinsinööreillä on, kun käytössä on monta eri lunastuslakia. Tutkimus käsitteli arviointitoimituksissa ...
 • Ajantasa-asemakaavauudistus, case Turku 

  Soini, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän insinöörityön aiheena oli parantaa Turun kaupungin ajantasa-asemakaavan laatua ja toimivuutta. Työn tarkoituksena oli myös dokumentoida tehdyt muutokset sekä tehostaa ajantasa-asemakaavan luonti prosessia. Yhtenä ...

Näytä lisää