Uusimmat viitteet

 • "Isä, olethan kanssani" : Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -opaslehtinen isälle 

  Halonen, Tanja; Hujanen, Katja; Sotikov, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen laatu vaikuttavat kokonaisvaltaisesti vauvan kasvuun ja kehitykseen. Varhaiset kokemukset hoitavan aikuisen kanssa luovat pohjan tuleville vuorovaikutussuhteille, itsetunnolle ...
 • YLI 65-VUOTIAIDEN KAATUMISTEN EHKÄISY ILOMANTSISSA 

  Silvennoinen, Tarja; Suvivuo, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ikääntyvien määrä lisääntyy ja toimintakyky heikkenee, jolloin kaatumisriskit kasvavat lisäten tapaturmia, kuten esimerkiksi lonkkamurtumia. Näistä seuraa inhimillisiä kärsimyksiä ja kansantaloudellisia kustannuksia. Jotta ...
 • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

  Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
 • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

  Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
 • Vanhusten saattohoito : Koulutustilaisuus Hoivakoti Iltarauhan henkilökunnalle 

  Puustinen, Meeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Saattohoito on lähestyvän kuoleman edellä tehtävää hoitoa. Saattohoidossa hoidetaan parantumatonta tautia sairastavaa ihmistä elämän viimeisinä viikkoina tai päivinä. Hoidon päämääränä on oireiden lievitys, kuolemaan ...
 • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

  Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • MAAHANMUUTTAJIEN MATKA KOHTI TYÖLLISTYMISTÄ 

  Luhtaniemi, Matti; Ikonen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia työllistymisprosessistaan Joensuussa. Keskityimme erityisesti Kaiku-hankkeen rooliin maahanmuuttajien työllistymisessä. Opinnäytetyössä ...
 • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

  Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
 • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

  Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa 

  Koskinen, Keijo; Tarkiainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Nyt käsillä oleva julkaisu, joka perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun ...
 • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

  Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
 • Sähköasemien komponenttitietojen dokumentoinnin kehittäminen 

  Heikkinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda taulukkomuotoinen tietokanta PKS Sähkönsiirto Oy:n hallinnoimista sähköasemista. Aiemmin käytössä ollut taulukko ei ollut luokittelun osalta enää ajantasainen ja sen ylläpito oli ...
 • Pinnankorkeusmallin hyödyntäminen peltojen täsmäviljelyssä 

  Miettinen, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on yksi Itämeren ympäristöongelmista. Maatalouden osuus vesien rehevöitymisestä on noin 60 % prosenttia. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttamat ravinteet ovat fosfori ja ...
 • Tapahtuman järjestäminen - Pohjois-Karjalan metsäpäivä PoKara 2017 

  Könttä, Janne; Nevalainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tapahtuman järjestäminen on monivaiheinen prosessi, missä järjestäjien tulee huolehtia tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista sekä siihen liittyvistä jälkitoimista. Tämän opinnäytetyön aiheena on Pohjois-Karjalan ...
 • Isäneuvolan toimintamallin kehittäminen osallisuuden keinoin 

  Raatikainen, Tuija; Koivuniemi, Suvi-Sirkku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Vanhemmuuden tukeminen, lapsen etu ja asiakasosallisuus ovat ennaltaehkäisevien perhepalvelujen keskiössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea vanhemmuutta ja lapsiperheiden hyvinvointia vahvistamalla isien ...

Näytä lisää