• Terveys- ja hyvinvointimatkailu Pohjois-Karjalassa 

   Tirkkonen, Reetta; Puhakka, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pohjoiskarjalaisia matkailuyrityksiä, joiden tarjontaan kuuluu terveys- ja hyvinvointituotteet sekä -palvelut. Yrityksistä koottiin tietopaketti, jota ...
  • Edellytykset ja esteet velallisen konkurssille 

   Ahlgrén, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään velallisen konkurssiin. Opinnäytetyössä selvitään, millä edellytyksillä velallinen voi mennä konkurssiin, ja mitkä ovat sen mahdolliset esteet. Tutkimuskysymysten kannalta aihetta pohjustetaan ...
  • PIENET ARJEN MUUTOKSET. Kohti aktiivista osallisuutta Sireenipihassa. 

   Koskisuu, Katri; Parviainen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme oli tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka päämääränä oli kehittää Jo-ensuussa sijaitsevan Sireenipihan tehostetun palveluasumisen yksikön toimintakulttuuria asukkaiden osallisuuteen ja oman elämän hallinnan ...
  • Puukerrostalojen ääneneristys : Asiantuntijaselvitys 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Kylliäinen, Mikko; Latvanne, Pekka; Kuusinen, Antti; Kekki, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja A-insinöörit suunnittelu Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden akustisia ominaisuuksia ja siten välttämään ...
  • KVARKKI – POHJOIS-KARJALAN KUVANTA-OSAPROJEKTI: PERUSKÄYTTÖTAPAUKSIEN MALLINTAMINEN JA KYSELY PKSSK:N LÄÄKÄREILLE 

   Käyhkö, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Kvarkki eli kansallinen kuva-aineistojen arkistointi. Työssä keskitytään Pohjois-Karjalan Kuvanta-osaprojektiin, jossa tavoitteena on Kvarkkiin liittyminen. Opinnäytetyössä oli kaksi tavoitetta: ...
  • ”OPE, KATO KUN MIE POMPIN! VAU, TEE SE UUDESTAAN NIIN SAADAAN SE VIDEOLLE!” : Teknologian mahdollisuudet liikuntakasvatuksessa Liperin kunnan esiopetuksessa 

   Järvinen, Tuula; Myyryläinen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko teknologialaitteita käyttää liikunnan tukena Liperin kunnan esiopetusluokassa. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisin erilaisin tavoin teknologialaitteita voidaan ...
  • "Isä, olethan kanssani" : Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -opaslehtinen isälle 

   Halonen, Tanja; Hujanen, Katja; Sotikov, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen laatu vaikuttavat kokonaisvaltaisesti vauvan kasvuun ja kehitykseen. Varhaiset kokemukset hoitavan aikuisen kanssa luovat pohjan tuleville vuorovaikutussuhteille, itsetunnolle ...
  • YLI 65-VUOTIAIDEN KAATUMISTEN EHKÄISY ILOMANTSISSA 

   Silvennoinen, Tarja; Suvivuo, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ikääntyvien määrä lisääntyy ja toimintakyky heikkenee, jolloin kaatumisriskit kasvavat lisäten tapaturmia, kuten esimerkiksi lonkkamurtumia. Näistä seuraa inhimillisiä kärsimyksiä ja kansantaloudellisia kustannuksia. Jotta ...
  • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

   Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
  • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

   Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
  • Vanhusten saattohoito : Koulutustilaisuus Hoivakoti Iltarauhan henkilökunnalle 

   Puustinen, Meeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Saattohoito on lähestyvän kuoleman edellä tehtävää hoitoa. Saattohoidossa hoidetaan parantumatonta tautia sairastavaa ihmistä elämän viimeisinä viikkoina tai päivinä. Hoidon päämääränä on oireiden lievitys, kuolemaan ...
  • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

   Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • MAAHANMUUTTAJIEN MATKA KOHTI TYÖLLISTYMISTÄ 

   Luhtaniemi, Matti; Ikonen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia työllistymisprosessistaan Joensuussa. Keskityimme erityisesti Kaiku-hankkeen rooliin maahanmuuttajien työllistymisessä. Opinnäytetyössä ...
  • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

   Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

   Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa 

   Koskinen, Keijo; Tarkiainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Nyt käsillä oleva julkaisu, joka perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun ...
  • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

   Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
  • INSPIRAATIONA KANSAINVÄLINEN KAHVILAKULTTUURI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT : UUDEN KAHVILAYRITYKSEN PERUSTAMINEN 

   Horelli, Juha; Lääperi, Rinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä taustaselvitys trendeistä ja kansainvälisestä kahvilakulttuurista vaikutteita ottavaa kahvilayritystä varten. Tietoperustassa keskityttiin trendeihin, eri maiden kahvilakulttuureihin ...
  • Sähköasemien komponenttitietojen dokumentoinnin kehittäminen 

   Heikkinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda taulukkomuotoinen tietokanta PKS Sähkönsiirto Oy:n hallinnoimista sähköasemista. Aiemmin käytössä ollut taulukko ei ollut luokittelun osalta enää ajantasainen ja sen ylläpito oli ...
  • Pinnankorkeusmallin hyödyntäminen peltojen täsmäviljelyssä 

   Miettinen, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on yksi Itämeren ympäristöongelmista. Maatalouden osuus vesien rehevöitymisestä on noin 60 % prosenttia. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttamat ravinteet ovat fosfori ja ...