• AHDAS LONKKA -OIREYHTYMÄ JA LONKAN LABRUM-VAURIOT - Potilasopas lonkan tähystysleikkauksesta kuntoutumiseen 

   Louhisuo, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Lonkan tähystysleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain 400-500 potilaalle, joista 25-30 potilasta leikataan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Leikkauksen indikaationa ovat tyypillisimmin femoroacetabulaarinen impingement ...
  • S2-materiaalipakki imatran kaupungin varhaiskasvatukselle 

   Pihkala, Iina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen toimintaa maahanmuuttajataustaisten lasten kielenkehityksen tukemisen osalta. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi materiaalipakki ...
  • Koneellisen metsänistutuksen onnistuminen 

   Rönkkö, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on tehnyt koneellista metsänuudistamista kesällä 2015 yhteensä noin 25 hehtaarin kokoisella alueella. Kesälle 2016 yhdistyksen tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa koneellisen istutuksen ...
  • Säilörehumaissin viljely Suomessa 

   Ahonen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli säilörehumaissin viljely ja käyttö Pohjois-Karjalan eteläises-sä osassa sijaitsevalla lypsykarjatilalla. Työssä tuotiin yleisesti esille viljelyn etuja ja vai-keuksia. Opinnäytetyössä on myös ...
  • Liharotusonnin käyttöön liittyvät poikimavaikeudet lypsylehmillä 

   Kivistö, Kanerva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Liharotusonneja käytetään lypsykarjan huonoimmille lehmille, joista ei haluta uusia lypsylehmiä mutta joita ei ole kuitenkaan taloudellisesti järkevää poistaa karjasta. Tällöin lehmät saadaan jatkamaan maidontuotannossa ...
  • LÄHI-INFRAPUNAKAMERALLA VARUSTETUN MIEHITTÄMÄTTÖMÄN KUVAUSKOPTERIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET TAIMIKON HOITOTARPEEN ARVIOINNISSA 

   Moilanen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Miehittämättömän ilma-aluksen käyttöä metsätaloudessa tutkitaan, ja mielenkiinto aihetta kohtaan on lisääntynyt laitteiston hinnan alennettua viime vuosina. Suomen metsissä kasvaa taimikoita, joista odotetaan kasvavan ...
  • Terveyttä edistävien tuotteiden markkinointi 

   Salomäki, Hannu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö ideana oli selvittää, kuinka paljon terveyttä edistäviä tuotteita markkinoi-daan nuorille, tässä tapauksessa pääsääntöisesti Karelia Ammattikorkeakoulun opiske-lijoille. Idea opinnäytetyön toteutukseen lähti ...
  • VIDEOESITYS: IKÄÄNTYNEIDEN KOKEMUKSIA YHTEISÖHARRASTAMISESTA 

   Peltola, Risto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suomalaisen väestön ikääntyminen on yhteiskunnallisesti haastava tekijä, joka aiheuttaa muutospaineita palvelujärjestelmälle. Työni lähtökohtana on nähdä ikääntyvät yhteisöjen aktiivisina toimijoina ja niiden tärkeänä osana ...
  • Info-tv Drupal 8 -toteutuksena 

   Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmän sisältöön, toimintatapoihin ja käyttötarkoituksiin. Työssä kehitettiin toimeksiantajalle internetissä toimiva info-tv-sovellus, jonka avulla pystytään ...
  • Aivoinfarktikuntoutujan pareettisen yläraajan kotivoimaharjoittelu - Audiovisuaalinen opas 

   Kujanpää, Jonne; Möttönen, Miro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Aivoinfarktin aiheuttajana on yleensä verisuonitukos, jonka seurauksena aivojen verenkierto häiriintyy. Infarktin oireita voivat olla muun muassa toispuoleinen raajojen heikkous ja tuntohäiriöt. Toimintakykyyn aivoinfarkti ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

   Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
  • JAAMA RUN -POLKUJUOKSUTAPAHTUMAN KEHITTÄMINEN 

   Virkunen, Kaisa; Pukki, Sanna-Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä laadimme parannusideoita melko uudelle polkujuoksutapahtumalle Jaama Runille. Toimeksiantajana oli Kontiolahden Urheilijat Ry ja työ toteutettiin heidän pyynnöstä. Aineistoa parannusideoihin saatiin ...
  • Metsänhoitoyhdistys Kainuun asiakastyytyväisyys 

   Kähkönen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä metsänhoitoyhdistys Kainuun toimintaan, palveluihin ja toimihenkilöihin. Työssä pyrittiin myös selvittämään asiakkaiden mielipiteitä yhdistyksen ...
  • IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUKSEN PUHELINNEUVONNAN NYKYTILA SIUN SOTESSA 

   Honkanen, Sari; Keränen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän strategiassa on nostettu oikea-aikainen ja moniammatillinen palveluohjaus yhdeksi painopistealueeksi. Asiakkaiden yhteyden saannin helpottamiseksi ...
  • Suoliavanneleikatun potilaan hoitotyö : Verkkokurssi hoitotyön opiskelijoille 

   Alanko, Anni; Calveley, Vilma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ohut- ja paksusuoliavanteet ovat kirurgisen toimenpiteen tuloksia, joilla mahdollistetaan erittäminen ja ravintoaineiden imeytyminen silloin, kun se ei normaaliteitse ole mahdollista. Erittäminen tapahtuu vatsanpeitteiden ...
  • Tavoitteellinen työkierto ja lainavuorot Siun soten aikuispsykiatrian toimintayksiköissä 

   Jänönen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ajoittaisen työvoimapulan pienentämiseksi ja hoitohenkilöstön resursoinnin helpottamiseksi on Siun sotessa otettu käyttöön erilaisia hoitohenkilöstön joustavaa liikkumista helpottavia toimintamalleja. Näitä toimintamalleja ...
  • Maatalousyrittäjien tyypillisimmät työtapaturmat ja niiden ensiapu : Ensiapuohjeet Lieksan maatalousyrittäjille 

   Harjunen, Marketta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suomessa maatalous kuuluu vaarallisimpien työalojen joukkoon, ja työtapaturmat ovat vakavampia kuin muilla aloilla. Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde on melkein 2,5-kertainen palkansaajiin verrattuna. Maataloudessa ...
  • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

   Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
  • KEITTIÖREMONTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

   Mukka, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Keittiöllä on nykypäivänä tärkeä rooli ihmisten elämässä. Se toimii ruokailutilan lisäksi oleskelu- ja työtilana. Keittiön pitää olla toimiva, hyväkuntoinen ja ajantasainen. Tässä opinnäytetyössä käsittelen asiakkaalle ...
  • Student’s handbook on quality 

   University, Karelia (Karelia University of Applied Sciences, 2017)
   Quality can be achieved by working together, and it is the outcome of every individual in the learning community. This guidebook is aimed especially for the students of Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) ...