• "Isä, olethan kanssani" : Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -opaslehtinen isälle 

   Halonen, Tanja; Hujanen, Katja; Sotikov, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen laatu vaikuttavat kokonaisvaltaisesti vauvan kasvuun ja kehitykseen. Varhaiset kokemukset hoitavan aikuisen kanssa luovat pohjan tuleville vuorovaikutussuhteille, itsetunnolle ...
  • YLI 65-VUOTIAIDEN KAATUMISTEN EHKÄISY ILOMANTSISSA 

   Silvennoinen, Tarja; Suvivuo, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ikääntyvien määrä lisääntyy ja toimintakyky heikkenee, jolloin kaatumisriskit kasvavat lisäten tapaturmia, kuten esimerkiksi lonkkamurtumia. Näistä seuraa inhimillisiä kärsimyksiä ja kansantaloudellisia kustannuksia. Jotta ...
  • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

   Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
  • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

   Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
  • Vanhusten saattohoito : Koulutustilaisuus Hoivakoti Iltarauhan henkilökunnalle 

   Puustinen, Meeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Saattohoito on lähestyvän kuoleman edellä tehtävää hoitoa. Saattohoidossa hoidetaan parantumatonta tautia sairastavaa ihmistä elämän viimeisinä viikkoina tai päivinä. Hoidon päämääränä on oireiden lievitys, kuolemaan ...
  • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

   Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • MAAHANMUUTTAJIEN MATKA KOHTI TYÖLLISTYMISTÄ 

   Luhtaniemi, Matti; Ikonen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia työllistymisprosessistaan Joensuussa. Keskityimme erityisesti Kaiku-hankkeen rooliin maahanmuuttajien työllistymisessä. Opinnäytetyössä ...
  • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

   Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

   Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa 

   Koskinen, Keijo; Tarkiainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Nyt käsillä oleva julkaisu, joka perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun ...
  • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

   Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
  • INSPIRAATIONA KANSAINVÄLINEN KAHVILAKULTTUURI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT : UUDEN KAHVILAYRITYKSEN PERUSTAMINEN 

   Horelli, Juha; Lääperi, Rinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä taustaselvitys trendeistä ja kansainvälisestä kahvilakulttuurista vaikutteita ottavaa kahvilayritystä varten. Tietoperustassa keskityttiin trendeihin, eri maiden kahvilakulttuureihin ...
  • Sähköasemien komponenttitietojen dokumentoinnin kehittäminen 

   Heikkinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda taulukkomuotoinen tietokanta PKS Sähkönsiirto Oy:n hallinnoimista sähköasemista. Aiemmin käytössä ollut taulukko ei ollut luokittelun osalta enää ajantasainen ja sen ylläpito oli ...
  • Pinnankorkeusmallin hyödyntäminen peltojen täsmäviljelyssä 

   Miettinen, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on yksi Itämeren ympäristöongelmista. Maatalouden osuus vesien rehevöitymisestä on noin 60 % prosenttia. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttamat ravinteet ovat fosfori ja ...
  • Tapahtuman järjestäminen - Pohjois-Karjalan metsäpäivä PoKara 2017 

   Könttä, Janne; Nevalainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tapahtuman järjestäminen on monivaiheinen prosessi, missä järjestäjien tulee huolehtia tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista sekä siihen liittyvistä jälkitoimista. Tämän opinnäytetyön aiheena on Pohjois-Karjalan ...
  • Isäneuvolan toimintamallin kehittäminen osallisuuden keinoin 

   Raatikainen, Tuija; Koivuniemi, Suvi-Sirkku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Vanhemmuuden tukeminen, lapsen etu ja asiakasosallisuus ovat ennaltaehkäisevien perhepalvelujen keskiössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea vanhemmuutta ja lapsiperheiden hyvinvointia vahvistamalla isien ...
  • LÄMPÖTILAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET SUOJASPIRAALIN MATERIAALIN OMINAISUUKSIIN 

   Tahvanainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suojaspiraalin valmistusmateriaalit käyttäytyvät vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, miten väriaineet vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. ...
  • Puutavarakouran hitsisauman väsymislujuuden tarkastelu 

   Turunen, Paavo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena tarkastella Outokummun Metalli Oy:n Vahva C36 puutavarakouran hitsisauman väsymislujuutta ja vertailla eri hitsaustapojen vaikutusta hitsisauman väsymislujuuteen. Työ koostuu puutavarakourasta ...
  • Hoitohenkilökunnan kliinisten taitojen kehittäminen simulaatio-oppimisen keinoin 

   Saarelainen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Joensuun terveyskeskuksen vuodeosastojen hoitohenkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämisen työkaluksi. Sen tarkoitus on parantaa terveyskeskuksen vuodeosastojen hoitohenkilökunnan valmiuksia ...
  • Palautekäytäntö kehittämiskohteena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 

   Väistö, Riitta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Vuonna 2018 voimaan tuleva reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, rahoitus- sekä ohjausjärjestelmän ja siten myös nykyiset toimintatavat. Työyhteisön muutos- ja kehitystilanteissa vuorovaikutuksella ja ...