• Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Pohjanmaan kasvuyritykset : Yrittäjien näkemyksiä kasvusta ja sen esteistä 

   Gullkvist, Benita; Ylinen, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kasvuhakuisten yrittäjien ja heidän yritystensä merkitys taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on erittäin keskeinen. Elinkeinopoliittisia toimenpiteitä onkin suunnattu kasvuyritysten toimintaympäristön ...
  • Promoting Export Cooperation : Experiences from Three Export Partner Groups 

   Virtanen, Henrik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Export partner groups or export circles can facilitate cooperation among SMEs with the intention of internationalisation. The logic behind export partner groups is that companies should be able to achieve more on foreign ...
  • Yrittäjyyden edistäminen korkeakoulujen tehtävänä 

   Luoto, Seppo; Melin, Kirsti; Ristimäki, Kari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Foreign-Language-Medium Instruction in Tertiary Education: a Tool for Enhancing Language Learning 

   Rauto, Eeva; Saarikoski, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Suomen alkoholijärjestelmän kehitys 1920 -luvulta nykypäivään 

   Jaskari, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää miten Suomen alkoholijärjestelmä on ra-kentunut 1920 -luvulta lähtien. Työssäni seuraan valtion alkoholiliikkeen matkaa kieltolain kumoamisesta 1.4.1932 nykypäivään. Tutkimusmenetelminä ...
  • Itsearviointi ja Learning Card WFI-S ostotiimeissä 

   Jalkanen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:n Servicen osto-osastolle. Työn ta-voitteena oli itsearviointisysteemin kehittäminen ostotiimeille sekä tiimien mittareiden, seurantalomakkeen että tiedonjakotyökalujen ...
  • Asenteet työturvallisuudessa 

   Tervo, Teppo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Peab Oy:n Vaasan ja Seinäjoen osastojen työntekijöiden työturvallisuuteen liittyviä asenteita. Työssä tutkittiin työturvallisuutta ja asenteita sekä niiden merkitystä ja niihin ...
  • Ungdomsbrottslighet : En studie av orsaker och åtgärder 

   Huynh, Ly (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lärdomsprovets huvudsyfte är att redogöra för processen som inträffar efter att en ung människa i åldern 15-21 år har begått ett brott, och att redogöra för det efterföljande straffet och påföljderna. Bisyftet är att även ...
  • Prosessien suorituskyvyn mittaus taloushallinnon palvelukeskuksessa : Case Taloushallinnon palvelukeskus 

   Sillanpää, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona taloushallinnon palvelukeskukselle. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaatiolle mittarit prosessien suorituskyvyn mittaamista ja toiminnan ohjaamista varten. Myös ...
  • Hoitotyön suulliset raportointikäytännöt keuhkosairauksien sekä yleiskirurgian ja traumatologian vuodeosastoilla Seinäjoen keskussairaalassa 

   Tapanainen, Marja; Komi, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkimus oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman hoitotyön suullisten raportointikäytäntöjen kehittämishankkeen alkukartoitustutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa konservatiivisten ja ...
  • Vaasan päiväkotien työntekijät lasten liikuntakasvatuksen suunnittelijoina ja toteuttajina 

   Kumpula, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimus käsittelee lasten liikuntakasvatusta päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten päiväkotien työntekijät kokevat liikuntakasvatuksen, sen suunnittelun ja toteutuksen sekä ...
  • Kokoonpanolinjan varastoinnin kehittäminen, case MM35 

   Joensuu, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää sähkömoottorien kokoonpanolin-jan MM35 varastointiin liittyviä ongelmia. Näiden ongelmakohtien perusteella tulisi kehittää kyseistä kokoonpanolinjaa varastointia paremmaksi. ...
  • Online Movie Rental Store Application 

   Ekollo, Johb (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis was to create an Online Movie Rental Store which is a Java web application developed with “Binding Attributes in contexts”, with a built-in Eclipse software environment and MySQL, which is basically ...
  • Breadth-first search for ZigBee topology 

   Wang, Qiang (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   In order to improve the performance of Zigbee tree topology, Breadth-First Search has been proposed in this paper. Zigbee is a wireless standard for Ad hoc networks based on the IEEE 802.15.4.It was originally designed for ...
  • Korkean saatavuuden verkkopalvelut 

   Vainio, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Riippuvuutemme tietoteknisiin järjestelmiin kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä järjestelmien toimintavaatimuksille asetetaan enemmän vaatimuksia. Järjestelmien suunnittelu korkean saatavuuden näkökulmasta mahdollistaa järjestelmien ...
  • Laadukasta elämää palvelukodissa : palvelukoti Fylgian asukkaiden näkökulmasta 

   Häivälä, Hanna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palvelukoti Fylgian asukkaiden mielipiteitä Fylgian hoitofilosofian toteutumisesta. Hoitofilosofia jakaantuu neljään eri osa-alueeseen: ihmisen kohtaaminen, ympäristö, huolenpito ...
  • Virtualisointi VMwaren ilmaistuotteilla 

   Lehtinen, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoite oli perehtyä VMwaren ilmaisten virtualisointituotteiden toimintaan ja virtualisoinnin hyötyihin. VMwaren tuotteet valittiin niiden suosion takia. Palvelinten virtualisointiin pyrittiin käyttämään ilmaisia ...
  • Pientalon suunnittelu ja energiatehokkuuden tutkiminen 

   Ollila, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asuinrakennus ja lämmin autotalli yksityiselle tilaajalle, jolla on rakennustontti Kurikassa. Työhön kuului myös kyseisten rakennusten rakennuslupakuvien piirtäminen sekä 3D-mallin ...