• Pk-yrityksen säännöllisen ympäristötyön aloittaminen ja seuranta 

   Nikkola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietopohjaa yrityksen aktiiviselle ympäristötyölle. Työn tilaaja oli Seppälän Koulukuvat Oy, jonka ympäristötyön aloittamisen ja aktiivisen jatkamisen tukena työ toimii. Aktiivista ...
  • Bitumikermijätteen kierrätys 

   Haapanen, Veikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan bitumikermijätteen kierrätystä ja sen hyötyjä kiertotalouden edistämiseksi. Opinnäytetyön tilaajana oli AL-Katot Oy, joka on Etelä-Suomen alueella toimiva vesikattourakoitsija. Tarkoituksena on ...
  • Luonnon monimuotoisuus hautausmailla : haasteet ja mahdollisuudet alueiden ylläpidosta vastaavien näkökulmasta 

   Mäkijärvi, Jutta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hautausmaiden ylläpidosta vastaavien henkilöiden näkemykset hautausmaiden heikkouksista ja vahvuuksista luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, sekä siitä, millaisia haasteita ja ...
  • Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän käyttöönotto Virtuaalisairaala-hankkeessa 

   Järveläinen, Jasperi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan asiakkuudenhallintajärjestelmän (Customer Relationship Management), CRM käyttöönottoprojektia HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. CRM-järjestelmä ...
  • Ketterästi ohjelmistokehitykseen 

   Mäkinen, Mariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi ohjelmistoprojektimalleja ja ketteriä menetelmiä paneutuen laajemmin Scrumiin sekä Kanbaniin. Opinnäyteyön alussa on teoriaosuus, jossa kerrotaan yleisimmät ohjelmistopr ...
  • Leväreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuuden toteuttaminen työpöytäsovellukseen 

   Koskela, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät Palvelut -tutkimusyksikkö, joka kehittää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja palveluja. Tavoitteena oli toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun ...
  • Jatkuva parantaminen kaupan päivittäisjohtamisessa : Case: K-Extra Sammonkatu 

   Sorsa, Sointu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa päivittäistavarakauppaan (PT-kauppa) K-Extra Sammonkadulle jatkuvan parantamisen toimintamalli. K-Kauppaan on tehty henkilökunnalle henkilöstökysely, jonka pohjalta heille on ...
  • Musiikin terveyttä edistävät vaikutukset- : Iloa ja terveyttä musiikista 

   Jurvanen, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka musiikki vaikuttaa aivotoimintaan ja voidaanko musiikkia käyttää terveyden edistämisessä ja erityisesti aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa. Tavoitteena oli ...
  • Pertsa Pöllön synty : Pehmoeläimen suunnittelu ja valmistus varhaiskasvatuksen ja ympäristökasvatuksen välineeksi. 

   Sorvari, Heli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa Pertsa Pöllö –pehmoeläin var-haiskasvatuksen ja ympäristökasvatuksen työvälineeksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli syventyä kokonaisen käsityötuotteen suunnittelu- ja val-mistusprosessiin ...
  • Design of full body workout machine 

   Pathak, Suman (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to design a full body workout machine. The main goal was to make a workout machine that was inexpensive, covered a small area and light in weight. This thesis was commissioned by HAMK University ...
  • ePortfolio : valmentavan koulutuksen opiskelijoiden osaaminen näkyväksi digitaalisesti 

   Koivisto, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on koota Kiipulan ammattiopiston, valmentavan koulutuksen opiskelijoille digitaalisia portfoliota, joiden avulla opiskelijoiden taidot tulevat näkyväksi. Opinnäytetyön tavoitteena on yhdistää uutta ...
  • Ekologisen vaatteen elinkaari ja tekstiilijätteiden käyttäminen materiaalina 

   Leppäkoski, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee ekologisen vaatteen elinkaarta ja tekstiilijätteen syntymistä ja sen käsittelyn haasteita Suomessa. Työn tavoitteena oli tutkia tekstiilijätteen syntymistä, käsittelyä ja hyödyntämistä materiaalina ...
  • Tilapäisiä liikennejärjestelyjä vaativien lupien käsittely sähköisessä asiointipalvelussa 

   Koskela, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Vantaan kaupungin katualueiden lupakäsittelyn nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Katualueiden lupakäsittely on osa Vantaan kaupungin kadunpitoa, joka kuuluu Vantaan kuntatekniikan keskukseen. ...
  • Ravitsemuksen merkitys kroonisen haavan paranemisessa : Koulutus kotihoidon henkilökunnalle 

   Stark, Saana-Maria; Virkkunen, Veera (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli Someron kotihoidon henkilökunnalle suunnattu koulutus, jonka tarkoitus oli lisätä kotihoidon hoitohenkilökunnan tietoutta ikääntyneiden ravitsemuksesta, sekä siitä miten ravitsemus ...
  • Neuvottelutilakalenterisovelluksen jatkokehitys 

   Haimila, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli jatkokehittää olemassa olevaa Android-pohjaista neuvottelutilakalenterisovellusta lisäämällä siihen uusia toimintoja. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ambientia Group Oy. Työn teoriaosassa käsitellään ...
  • Havaintoja suunnittelutyön yhteydessä 

   Cavenius, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä katu- ja rakennussuunnitelmat Puro-laaksonpihasta sekä kirjata erilaisia havaintoja siihen liittyen. Kohde si-jaitsee Espoossa Niipperi II kaava-alueella, jolloin työntilaajana toimi Es-poon ...
  • Videokompositointi pientuotannossa 

   Jumppainen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä pohdin erilaisia tapoja, joita voi käyttää saadakseen digitaalisen kompositoinnin avulla melko huonoistakin lähtökohdista hyvännäköisen videon oikeilla menetelmillä. Vertailen mitä vaihtoehtoja otoksen ...
  • IT-palvelumallin hyödyntäminen asiakastuessa 

   Hytönen, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Acrelec Finland Oy on osa eurooppalaista Acrelec Group -konsernia, joka tarjoaa asiakkailleen muun muassa IT-palveluita ja kassajärjestelmäratkaisuja. Asiakkaille Suomessa tarjottavien tukipalveluiden prosessi on usein ...
  • REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI specification (OAS 2.0) avulla 

   Saarikko, Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan REST-rajapintojen suunnittelua ja toteutusta OpenAPI specification-version 2.0 avulla. Työssä selvitetään mitä seikkoja tulisi huomioida, kun rajapintoja suunnitellaan ja tulisiko suunnittelu ...
  • "Kuuslahti on niin kuin toinen koti" : Asiakastyytyväisyystutkimus Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n viikonloppuleireistä 

   Kaivonen, Wivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja dokumentoida Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n tilapäishoidon viikonloppuleirien asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan kehittämistä varten. Toive ...