• Terveyttä edistävien tuotteiden markkinointi 

   Salomäki, Hannu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö ideana oli selvittää, kuinka paljon terveyttä edistäviä tuotteita markkinoi-daan nuorille, tässä tapauksessa pääsääntöisesti Karelia Ammattikorkeakoulun opiske-lijoille. Idea opinnäytetyön toteutukseen lähti ...
  • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET LEANIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN JOENSUUN TOIMIPISTEESSÄ 

   Koponen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Leanin käyttöönottoa Valtion talous- ja henkilöstöhal-linnon palvelukeskuksessa (Palkeet). Opinnäytetyössä keskityttiin Joensuun toimipisteessä tapahtuneisiin organisaatiomuutokseen ja ...
  • Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa 

   Pietarinen, Petra; Parviainen, Taina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään ...
  • JH Louhinta Oy:n markkinointisuunnitelma 

   Huikuri, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia JH Louhinta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava markkinointisunnitelma. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla JH Louhinta Oy:n tämän hetkistä markkinointia ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Koh Tao Diversille 

   Mustalahti, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli tutkia Thaimaassa toimivan sukelluskeskuksen Koh Tao Diversin asiakkaiden tyytyväisyyttä sukelluskeskuksen tarjoamaan palveluun sekä palvelun laatuun. Tämä tutkimus oli ...
  • LÄHIESIMIESTOIMINNAN VAIKUTUS ALAISTEN TYÖMOTIVAATIOON HÄTÄKESKUKSESSA 

   Korkeaoja, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia lähiesimiestoiminnan vaikutuksia alaisten työmotivaatioon hätä-keskuksessa. Tutkimuskohteena oli Hätäkeskuslaitos, ja tutkimus toteutettiin yhdessä Kuopion ja Porin hätäkeskusten ...
  • KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ALUEVAIKUTTAVUUS MAAKUNNASSA 

   Tahvanainen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karelia-ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta ja kuinka se on muuttunut ja kehittynyt viime vuosien aikana. Selvitys tehtiin Kareliaammattikorkeakoulun opiskelijoiden ...
  • Edellytykset ja esteet velallisen konkurssille 

   Ahlgrén, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään velallisen konkurssiin. Opinnäytetyössä selvitään, millä edellytyksillä velallinen voi mennä konkurssiin, ja mitkä ovat sen mahdolliset esteet. Tutkimuskysymysten kannalta aihetta pohjustetaan ...
  • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

   Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
  • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

   Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

   Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
  • Hätävarjelun ja hätävarjelun liioittelun rajat 

   Tolonen, Sarita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin hätävarjelua ja hätävarjelun liioittelua sekä niiden välisiä rajoja. Tavoitteena oli selvittää, mitä edellytyksiä kuuluu hätävarjeluun ja hätävarjelun liioitteluun sekä missä menee näiden ...
  • Yksityisen sosiaalialan palvelutuottajan taloushallinnon kehittäminen 

   Nuutinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö oli menetelmältään toiminnallinen, ja sen tavoitteena oli nykyaikaistaa toimeksiantajayrityksen taloushallinto ottamalla yrityksen käyttöön Procountor-sähköinen taloushallintojärjestelmä. Yrityksessä tarve ...
  • ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN CASE: VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS 

   Huttunen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle eli Palkeille. Tarkoituksena on selvittää, kuinka vuoden 2016 alusta voimaan tullut organisaatiomuutos on vaikuttanut ...
  • Palkanlaskennan opas ahtausalan yritykselle 

   Pajunen, Arina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda palkanlaskennan opas ahtausalan yritykselle. Oppaan tavoitteena on toimia palkanlaskijan tukena, muistilistana sekä tarkastuslistana. Opas on suunniteltu erityisesti ...
  • Osakeyhtiölain mukainen osakkeenomistajan asema 

   Ahlstedt, Assi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on syventyä osakeyhtiölain (624/2006) osakkeenomistajille asettamiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opinnäytetyö yksilöi, mitä nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat, samoin kuin selvittää, ...
  • Perehdyttämisopas käräjäsihteerin työtehtäviin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 

   Lehtomaa, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää perehdyttämisopas käräjäsihteerin työtehtäviin Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Opinnäytetyön aihe annettiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa suoritetun työharjoittelun jälkeen ...
  • Selvitys junioriurheilun markkinoinnin tilanteesta Joensuussa 

   Naukkarinen, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää junioriurheilun markkinoinnin tilannetta Joensuun alueella. Tavoitteena oli löytää syitä markkinoinnin tilalle ja luoda junioriurheilutoiminnalle yleinen markkinointisuunnitelman ...
  • Osaava hallitus - perehdytysopas OAJ:n Juuan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenille 

   Inkinen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia perehdytysopas OAJ:n Juuan paikallisyhdistyksen hallitukselle. Opinnäytetyön lähtökohtana oli tarve koota hallituksen ja sen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät ...
  • Perehdyttämisen kehittäminen Vierelläsi Oy:ssä 

   Hara, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehdyttämisen kehittäminen viittomakielen tulkkausalalla toimivassa Vierelläsi Oy:ssä. Yritykseltä puuttuivat yhtenäiset perehdyttämiskäytänteet, joita opinnäytetyöllä pyrittiin ...