• FitWare-analyysiohjelman suunnittelu ja ohjelmointi Fit-Test Oy:lle 

   Ahvenranta, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1997)
   TIIVISTELMÄ: Työni tarkoituksena oli toteuttaa FitWare-analyysiohjelma Winodws-ympäristöön Mikkeliläiselle Fit-Test Oy:lle. FitWare-ohjelma tarkentaa ja tekee helpommaksi ihmisen kestävyyskunnon mittauksen, ja sen avulla ...
  • JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN YLIVUODOT SAVONLINNAN KAUPUNGIN ALUEELLA 

   Niittylahti, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Savonlinnan Veden jätevesipumppaamojen ylivuotokohdat. Työn tarkoituksena oli tuottaa Savonlinnan Vedelle tiedot selkeässä muodossa jokaisesta jätevesipumppaamosta. Jokaiselle pumppaamolle ...
  • Tulevaisuuden sauna 

   Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
  • ITE-taidetta etsimässä : Nykykansantaiteen luonne ja taiteen tekijät 

   Alatalo, Malla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2008)
   ITE-taiteen juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin ensimmäiset modernistit kiinnittivät huomiota mielenterveyspotilaiden taiteen esteetiikkaan. Ensimmäisen kokoelman mielenterveyspotilaiden taiteesta keräsi ...
  • Pieksäjärven vesiensuojeluhanke : Tulokset Surnuinjoen valuma-alueelta 

   Kiviluoma, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Pieksäjärven vesiensuojeluhanke aloitettiin 2004. Hankkeen tavoitteena oli vähentää nykyistä ja tulevaa metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta suunnittelualueen vesistöihin yhteistyössä kaupungin, ympäristökeskuksen, ...
  • Hoidon ja palvelujen laatu Rinnehovin palveluasumisyksiköissä Pertunmaalla : Kyselytutkimus asukkaiden omaisille 

   Taive, Pauliina; Tiusanen, Niina; Tolvanen, Eeva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on hoitotyön laatu omaisten arvioimana kolmessa Rinnehovin palveluasumisyksikössä. Työn toimeksiantaja on Pertunmaan kunta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoidon ja palvelujen laatua omaisten ...
  • Sosionomikoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen antamat valmiudet lastentarhanopettajan työhön 

   Kähärä, Tomi; Kaipainen, Jarmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sosionomikoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen suorittaneiden henkilöiden näkemyksiä koulutuksensa antamista valmiuksista työskennellä lastentarhaopettajana. Opinnäytetyön ...
  • Tasapainotettu mittaristo julkishallinnossa : Case: Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala 

   Kiljunen, Vesa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena on tutkia tasapainotettua mittaristoa julkishallinnon näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan esimiesten kokemuksia tasapainotettuun mittaristoon pohjautuvasta ...
  • Markkinointisuunnitelma Kiinteistöosakeyhtiö Meiramille 

   Korhonen, Tea-Tuulia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni kehittämistehtävänä on laatia markkinointisuunnitelma perustettavalle hoiva-alan yritykselle. Markkinointisuunnitelmassa tullaan keskittymään yrityksen asiakasmarkkinoinnin aloittamiseen ja lähitulevaisuuden ...
  • Nuorisovaltuuston perustaminen Jyväskylässä 

   Myller, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmiä ja niiden tehtäviä, mahdollisuuksia, haasteita sekä toimintaperiaatteita kunnissa. Työn tavoite oli löytää kehitystehtäviä ja ohjeita sekä tunnistaa ...
  • Comparision of chinese and finnish business cultures 

   Peng, Bo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Culture is a key to explore the identify of a business. From cultural comparisons we can know more things in detail. It will give people more ideas and help to start business between two countries. Most of Chinese people ...
  • Tervetuloa taloon. Perehdytyskansio Nurmeksen Lääkärikeskukselle 

   Tapaninen, Eila (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perehdyttäminen on uuden työntekijän kannalta tärkeä vaihe työn oppimisessa ja työyhteisöön sitoutumisessa. Perehdyttämisen järjestäminen kuuluu työnantajalle ja se on määritelty työturvallisuuslaissa. Perehdytyksen tukena ...
  • Talvitapahtuman kehittäminen : Case:Talvipuisto 

   Leppänen, Venla; Laulainen, Eeva-Leena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme on toimeksianto Lomakylä Järvisydämeltä, jossa olimme rakentamassa ensimmäistä talvipuistoa ja organisoimassa vuoden 2007 Talvipuiston rakentamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Talvipuisto ...
  • Huolto-ohjelman laatiminen EASA- tyyppihyväksytylle purjelentokoneelle PART M:n mukaisesti 

   Kuutti, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli luoda huolto-ohjelma EASA -tyyppihyväksytylle SZD-51-1 Junior purjelentokoneelle ja selvittää huolto-ohjelman laatimista. Tämä työ sisältää tietoa huolto-ohjelman laatimiseen tarvittavasta ...
  • Nettikiusaaminen nuorisotyön haasteena 

   Sevilä, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia nettikiusaamista uutena ilmiönä sekä tarkastella nuorten Internet-yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös tuoda esiin nuorten näkökulmia nettikiusaamisesta sekä ...
  • "Ottakaa muksut tosissaan!" : Tapaustutkimus Keuruun nuorisovaltuuston toiminnan merkityksestä 

   Furuholm, Marita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tutkimusongelmana on kuvata Keuruun nuorisovaltuuston merkitystä kuuden nuoren kertomana. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat toimineet erimittaisina aikoina ja eri ...
  • OBTAINING GOOD WATER QUALITY WITHOUT USING BIG TREATMENT PLANTS : Treatment installations in buildings 

   Ermolaev, Viacheslav (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   The subject of this thesis is use of small water treatment installations in single family houses. Usually centralized water supply is used for such cases, but this solution can be acceptable, too. Nowadays more and more ...
  • Kokemuksista kehittämiseen : Moniammatillinen työskentely ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa 

   Tervonen, Maarit; Riikilä, Tuovi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kokemuksia Kruunupuiston ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen moniammatillisesta työskentelystä ja niiden pohjalta selvittää näihin kuntoutustuotteisiin liittyviä kehit-tämistarpeita. ...
  • Perehdyttämiskansio Kartanohotelli Radansuulle 

   Roimola, Ulla-Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni on perehdyttämiskansio Kartanohotelli Radansuulle. Kartanohotelli Radansuu on mat-kailualan yritys Etelä-Suomessa, jolla ei ole vielä minkäänlaista perehdyttämissuunnitelmaa. Perehdyttä-miskansion tavoite ...
  • "Sun valinta... Kokeiletko?" : huumeilmiön ymmärtäminen vapaaehtoistoiminnssa 

   Luostarinen, Anniina; Halonen, Anita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Huumeiden käyttö voidaan nähdä monipuolisena ilmiönä; erotettavissa on erilaisia käyttökulttuureja ja käyttäjiä. Käyttökulttuurit voidaan erotella sen mukaan ketkä käyttävät, missä käytetään ja mitä käytetään: kulttuurien ...