• Käyttäytymispsykologia osana piensijoittajan päätöksentekoa 

   Niemonen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sijoitusmarkkinoita psykologisesta näkökulmasta. Työ perehtyy päätöksentekoon ja siihen, mitkä seikat vaikuttavat valintojemme takana. Työn avulla pyritään auttamaan ...
  • Yrityksen muuttuminen arvonlisäverovelvolliseksi 

   Huovinen, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ohjeiden ja normien tulkinnanvaraisuus voi johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta muuttuu oleellisesti. Näin kävi myös eräälle maahanmuuttajanuorille perheryhmäkotipalveluita tarjoavalle yritykselle, joka sai ...
  • Toimintaopas sosiaalisen median markkinointiin - Simona´s Beauty 

   Pulkkinen, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Markkinointiviestintä on käynyt läpi suuren murroksen. Sosiaalisen median myötä markkinointiviestintä on muuttunut yksisuuntaisesta huutamisesta kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Kuluttajat ovat jatkuvan informaatiotulvan ...
  • Urheiluvälinekaupan tuotevalikoiman määrittäminen 

   Lehtinen, Joonas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on tuotevalikoiman rakentaminen urheiluvähittäiskauppaan. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään miten yrityksen tuotevalikoimaa voitaisiin kehittää, jotta yrityksen markkinaosuus ja tuotteista ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma ringetteseuralle - Espoon Kiekkoseura ry 

   Merivaara, Ira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty produktityönä Espoossa toimivalle jääkiekko- ja ringetteseuralle Espoon Kiekkoseura ry:lle. Työssä on keskitetty vain ringetteen. Työn tavoitteena on laatia seuralle realistinen ja toteutettavissa ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma uusien internet-sivujen lanseeraukseksi HEF Group Oy:lle 

   Husu, Mira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on markkinointiviestintäsuunnitelma, joka on tehty toimeksiantona HEF Group Oy:lle. Yritys on yksi Suomen vauhdikkaimmin kasvavista yrityksistä profiilituotteiden alalla ja sen toimintaan kuuluu brändättyjen ...
  • Responsiivisen verkkosivun suunnitelu ja toteutus: kauneushoitola Athene 

   Halinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä luodaan verkkosivut helsinkiläiselle kauneushoitola Athenelle käyttäen Wordpress – sisällönhallintajärjestelmää. Idea opinnäytetyöhön saatiin keskustelusta toimeksiantajayrityksen nykytilanteesta ja ...
  • Sidosryhmätutkimus osana strategian toteuttamista Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 

   Huhtamo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen työn tavoitteena oli luoda Lentopalloliitolle vuosittainen sidosryhmätutkimus osaksi strategiaa. Sen avulla halutaan lisätä dialogia sidosryhmien ja Lentopalloliiton välillä, fokusoida käytössä olevia ...
  • Myyjän henkilökohtaisen myyntitaidon kehittäminen 

   Peltola, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Candyfloss Clothing Oy:n pyynnöstä. Työ on toteutettu yhteistyössä kauppiaan Jaana Lesosen kanssa. Kauppias omistaa kaksi Jack and Jones miestenvaateliikettä. Liikkeet sijaitsevat Turussa ...
  • Kumppaniyhteistyön kehittäminen Taitaja-tapahtumassa 

   Gröhn, Tytti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Raportin tarkoituksena on selvittää, miten yhteistyötä Taitaja-tapahtumassa voidaan kehittä sekä saada tietoa, miten yhteistyökumppanit ovat tapahtumasta hyötyneet, jotta yhteistyökumppaneiden hankinta jatkossa helpottuisi. ...
  • Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Intiaan vuosina 2000 – 2016 

   Laitinen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälistymistä ilmiönä sekä kansainvälistymistä kehitty-ville markkinoille – erityisesti Intian markkinoille. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on sel-vittää, ”Miksi suomalaisyritykset ovat ...
  • Kehityskeskustelumalli osana kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamista 

   Rosengren, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kehityskeskusteluun kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta, ja tuottaa toimiva lomake tukemaan kasvuyrityksen kehityskeskusteluprosessia. ...
  • Verotusmenettelyn muutokset 2017 

   Vataja, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Verotusmenettelyt uudistuivat vuoden 2017 alusta osana Verohallinnon suurempaa Valmis-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää laajamittaisesti Verohallinnon tietojärjestelmiä ja toimintaa. Tämän lisäksi uudistusten ...
  • Ohjauspalvelukeskusten tilasuunnitteluohje 

   Tulilahti, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rautateiden liikenteenohjausta tehdään ohjauspalvelukeskuksissa. Suomessa liikenteenohjauksesta vastaa Finrail Oy, jolta rautatieverkkoa hallinnoiva Liikennevirasto ostaa ohjauspalvelut. Opinnäytetyö esittää ohjauspalve ...
  • Yritys X: Sisäisen rekrytointiprosessin yhtenäistäminen 

   Pitkänen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajayrityksen aidosta tarpeesta kehittää omaa sisäistä rekrytointiprosessiaan vuoden 2016 loppupuolella. Suunnittelu ja toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Brand Licensing Processes and Workflows 

   Törmä, Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this Bachelor’s thesis project is to provide an end-to-end brand licensing workflow mapping and give the reader understanding of the brand licensing workflows and how they are connected in the overall process. ...
  • Yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelu suomalaisessa vientiyrityksessä 

   Miettinen, Ronja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan erään suomalaisen vientiyrityksen yhteiskuntavastuun olennaisimpia asioita sidosryhmien näkökulmasta sekä tarkastellaan sidosryhmien välisiä eroja tuloksissa. Tutkimuskysymykseen haetaan ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Expedit Finland Oy:ssä 

   Jääskelä, Virve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on yrityksen Expedit Finland Oy liiketoiminnan kehittäminen asiakaskokemuksen kautta. Tavoitteena oli Expeditin sisäinen alkukartoitus asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi kvalitatiivisen kyselyn ...
  • Vientitoiminnan rahoitus Yrityksessä X 

   Liukkonen, Anselmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoiminnan riskienhallintaan. Rahoitusmah ...
  • ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan tunnettuus ja kehittäminen 

   Lempiäinen, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty matkahakupalvelu ParisRiolle. Työn tarkoituksena on edistää ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan toimintaa tutkimalla kanavan tämänhetkistä tunnettuutta ja matkavideoiden kiinnostavuutta. ...